Pindsvinevennerne i Danmark
Dyreværnsforening
Stiftet den 24. november 1993

VEDTÆGTER

*Vedtaget på generalforsamling afholdt elektronisk via Zoom, søndag den 30. april 2023

 §1 Foreningens navn er PINDSVINEVENNERNE I DANMARK.

 §2 FORENINGENS FORMÅL

 1. At opnå større udbredelse af viden om pindsvins levevis, og om hvordan vi værner bedst om dem.
 2. At pleje moderløse unger og yde gratis hjælp til nødlidende dyr.
 3. At deltage i internationalt arbejde om dyrebeskyttelse og fremme af miljøet.
 4. At orientere relevante myndigheder om vores erfaringer og komme med forslag til værn om naturen.
 5. At skabe en organisation, der kan organisere at opgaverne bliver udført, herunder at sørge for at det bedst mulige økonomiske grundlag for opgavernes udførelse, er til stede.
 6. At etablere og servicere et netværk af godkendte plejestationer med plejere af pindsvin, som er tilskadekomne/nødstedte.

Pindsvinevennerne praktiserer sine aktiviteter ved hjælp af:

 • At udgive foreningsbladet ”PINDSVINEVENNEN” og informationsmateriale.
 • At afholde møder og foredrag om praktisk hjælp til pindsvinets fremme, trivsel og pleje af nødstedte dyr.
 • At undervise i skoler og børnehaver om pindsvin og de mange farer, som truer dem og om, hvordan disse farer kan imødegås og forebygges.
 • At etablere og servicere et net af plejere af pindsvin, som er nødstedte.

 

§ 3 – OPTAGELSE AF PLEJERE

Frivillige, der ønsker at tiltræde som plejere, ansøger via foreningens hjemmeside. Der tildeles en mentor, som foretager interview og godkender ansøger i samarbejde med foreningens plejeransvarlige, såfremt ansøgeren anses for velegnet. Ansøgeren opstarter derefter som aspirant, hvorefter mentor opnormerer til plejerstatus, når dette skønnes aktuelt og forsvarligt. Opnormeringen sker i samarbejde med den plejeransvarlige.

 

§ 4 – GODKENDELSE AF PLEJESTATIONER OG PLEJERE

Certifikat med godkendelse af plejestation og plejer udstedes af PID, når foreningens retningslinjer for plejestationer og plejer er opfyldt.

Certifikatet er gyldigt for det kalenderår, hvortil det er udstedt.

Certifikatet kan inddrages af PID, såfremt de førnævnte retningslinjer ikke overholdes. Certifikatet skal herefter returneres til PID.

Ved ophør af plejestation og plejer skal gældende certifikat returneres til PID.

 

§ 5 – GRUNDKURSUS FOR PLEJERE, HJÆLPEPLEJERE OG ASPIRANTER

Alle godkendte plejere, hjælpeplejere og aspiranter har pligt til at deltage i PID’s grundkurser, omhandlende: Foreningens opbygning, medicinhåndtering, almen pleje af pindsvin, hygiejne, smitsomme sygdomme og lovgivning.

Efter endt kursus udstedes kursusbevis.

Der afholdes efter behov efteruddannelseskurser, hvor der kan deltages på frivillig basis.

 

§ 6 – SAMTYKKEERKLÆRING

Alle frivillige underskriver i henhold til GDPR-lovgivningen en samtykke-erklæring. Ved ophør som frivillig ophører samtykke-erklæringen.

 

§7 – GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i marts eller april måned.

Bestyrelsen kan beslutte at generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvis digitalt. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med en digital generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige kunne fastslå hvilke medlemmer der deltager i generalforsamlingen, hvilken andel og stemmeret, de repræsenterer, samt resultatet af afstemninger.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde oplysning om systemet ligesom det skal fremgå, hvordan medlemmerne tilmelder sig og finderoplysning om fremgangsmåden vedrørende elektronisk deltagelse.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling foretages af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i foreningens blad “PINDSVINEVENNEN” og ved information på foreningens internet hjemmeside.

Af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal dagsordenen fremgå, det reviderede regnskab fremlægges, og der skal oplyses om eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Af hensyn til den praktiske gennemførelse af generalforsamlingen kan bestyrelsen kræve, at medlemmerne tilmelder sig generalforsamlingen senest 8 dage før afholdelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsen udpeger en dirigent.
 2. Beretning ved formanden om foreningens virke i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Vedtagelse af næste års kontingent.
 5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
 7. Valg af to interne revisorer eller en ekstern, som da skal være enten en registreret eller statsautoriseret revisor.
 8. Eventuelt

Forslag om vedtægtsændringer skal, for at kunne behandles på en generalforsamling, være fremsat af bestyrelsen eller af minimum 10 stemmeberettigede medlemmer i fællesskab og være sendt skriftligt til formanden, næstformanden og kassereren senest den 15. februar. Alle eventuelle øvrige forslag skal ligeledes sendes skriftligt til formanden, næstformanden og kassereren senest den 15. februar.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når formanden eller et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til formanden, næstformanden og kassereren. Ekstraordinære generalforsamlinger ledes af en dirigent, udpeget af bestyrelsen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med højst 60 dage og mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske skriftligt, indeholdende dagsordenen og eventuelle forslag, som sendes til hvert enkelt medlem, efter den til kassereren oplyste adresse, og eventuelt suppleret med udsendelse som e-mail til de medlemmer som har opgivet, at have en e-mailadresse. Indkaldelsen offentliggøres ligeledes på foreningens internet hjemmeside.

STEMMERET VED GENERALFORSAMLINGEN

Stemmeret på en ordinær generalforsamling har kun de medlemmer, som er myndige, og som har betalt deres medlemskontingent i det foregående kalenderår. Stemmeret på en ekstraordinær generalforsamling har kun de medlemmer, som er myndige, som har betalt deres medlemskontingent, og som har været medlemmer i en sammenhængende periode på minimum de tre seneste måneder forud for en ekstraordinær generalforsamling.

Honorære medlemmer, som ikke betaler kontingent og medlemmer, som ikke er personligt myndige, har ikke stemmeret.

Medlemskaber i form af virksomheder, organisationer, skoleklasser, foreninger m.v. betragtes hver for sig som kun værende et medlem, og har som sådan kun en stemme.

Familiemedlemskaber giver stemmeret til maksimalt to myndige personer dækket af familiemedlemskabet.

Hvert medlem har en stemme. Et medlem kan give møde ved befuldmægtiget i henhold til skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan dog afgive mere end én stemme foruden sin egen.

 

AFSTEMNINGEN PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.

Til ændringer af vedtægterne kræves, at minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Alle øvrige beslutninger, bortset fra beslutning om foreningens opløsning, træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, foretages en ny afstemning. Står stemmerne atter lige, er forslaget forkastet.

Der stemmes ved håndsoprækning eller når dirigenten, bestyrelsen eller et stemmeberettiget medlem ønsker det, ved en hemmelig skriftlig afstemning.

 

§8 – FORENINGENS LEDELSE

Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse som vælges af generalforsamlingen.

Foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne varetages af en bestyrelse på min. fem og maksimalt syv medlemmer, efter bestyrelsens skøn.

Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden, der godkendes af bestyrelsens medlemmer efter konstitueringen.

Som medlem af bestyrelsen kan vælges alle stemmeberettigede medlemmer, som har været medlem i mindst 14 måneder umiddelbart forud for generalforsamlingens afholdelse.

Et bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen, dog kan formanden ikke komme på valg samme år som næstformanden og kassereren.

Der vælges 1 – eller max. 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Der kan ikke vælges medlemmer til bestyrelsen, som er nært beslægtede familiemedlemmer – eller samboende.

Umiddelbart efter afholdelsen af hver generalforsamling, hvor der har været foretaget valg til bestyrelsen, skal bestyrelsen konstituere sig med en formand, en næstformand, en kasserer og eventuelt en sekretær.

I tilfælde af et eller flere bestyrelsesmedlemmers utidige afgang fra bestyrelsen, tillades det bestyrelsen at konstituere sig selv ved først og fremmest at inddrage eventuelle suppleanter.

Bestyrelsens møder afholdes, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden er til stede sammen med mindst yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Et bestyrelsesmedlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt, givet til et andet bestyrelsesmedlem.

Til at indgå forpligtende aftaler om større indkøb på kr. 10.000 og derover, udstedelse af fuldmagter og prokura til foreningens konti i pengeinstitut m.v. fordres underskrift af formanden eller næstformanden sammen med minimum yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er ulønnet. Ingen i bestyrelsen eller bestyrelsesmedlemmers nære pårørende må, direkte eller gennem egen virksomhed, tjene penge på foreningen.

 

* §8a – TEGNINGSRET

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

 

§9 – MEDLEMSKAB AF FORENINGEN

Som medlemmer kan optages enkelt personer, familier, virksomheder, organisationer, skoleklasser eller foreninger, der sympatiserer med foreningens formål, godtager de til enhver tid gældende love og vedtægter og betaler de vedtagne kontingenter.

Et familiemedlemskab omfatter en eller to forældre og alle familiens børn.

Bestyrelsen kan nægte optagelsen af et nyt medlem, såfremt bestyrelsen måtte vurdere, at det tjener foreningens bedste.

Et bestående medlemskab ophører automatisk, såfremt medlemskontingentet ikke er registreret betalt senest med udgangen af juni måned.

EKSKLUSION AF MEDLEMSKAB

Et medlem, som ikke er et valgt bestyrelsesmedlem, kan af bestyrelsen få sit medlemskab suspenderet, såfremt bestyrelsen finder, at det tjener foreningens bedste.

Bestyrelsen er herefter forpligtet til ved førstkommende generalforsamling at forelægge suspensionen med henblik på eksklusion til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Et medlem, som er et valgt bestyrelsesmedlem, kan efter bestyrelsens indstilling kun få annulleret sit medlemskab af et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling.

 

 §10 KONTINGENT FOR MEDLEMSKAB AF FORENINGEN

Medlemsåret er pindsvineåret, der starter den 1. maj og løber til den 30. april i det følgende år.

Årskontingentet fastsættes en gang om året ved hver ordinær generalforsamling og er gældende for det kommende medlemsår. Det årlige kontingent forfalder til betaling den 1. maj, gældende for perioden 1. maj til 30. april i det følgende år.

Kontingentbetalinger, der foretages i perioden 1. maj til den 31. december, bliver registreret som kontingent for indeværende medlemsår. Kontingentindbetalinger, der foretages i perioden 1. januar til den 30. april, registreres som kontingentbetaling for det kommende medlemsår. Et nyt medlem, der indbetaler kontingent i perioden 1. januar – 30. april, bliver registreret som medlem pr. 1. maj.

Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen vedtage forskellige beløbsstørrelser for kontingentet afhængig af medlemskabets art. Kontingentet for medlemskab for virksomheder, organisationer m.v. kan således være højere end for personer, ligesom at der eventuelt kan indføres livsvarige medlemskaber.

 

 §11 – FORENINGENS MIDLER, REGNSKABSFØRELSE OG HJEMSTED

Foreningens kontante midler skal, bortset fra de til den daglige drift nødvendige, mindre kontante beløb, indestå på en eller flere i foreningens navn, oprettede konti i pengeinstitut.

Kassereren er ansvarlig for bogføringen af foreningens indtægter og udgifter.

Kassereren er ansvarlig for at godkende foreningens udgifter og at anvise dem til betaling.

Kassereren er ansvarlig for ajourføringen af medlemsregisteret med alle relevante oplysninger, herunder i særlig grad at påse, at kontingentindbetalingerne bliver korrekt registrerede samt opgjort og afstemt med bogholderiet.

Kassereren må ikke disponere i modstrid med bestyrelsens beslutninger.

Det enkelte bestyrelses- og revisormedlem har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber og bilag til gennemsyn og kontrol, herunder at kontrollere indestående i pengeinstitut. Gennemsynet og kontrollen skal ske efter aftale med kassereren og foretages på et af kassereren anvist sted.

Foreningen må ikke stifte gæld, varekreditter, optage lån eller påtage sig nogen økonomiske forpligtelser, som ligger udenfor de økonomiske rammer, foreningens årlige nettodriftsresultater og formue berettiger til. Foreningen hæfter udelukkende med foreningens formue.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Ingen medlemmer eller medlemmer af bestyrelsen kan hæfte personligt for foreningen.

Foreningens hjemsted er adressen for den til enhver tid værende formand.

 

§12 – OPLØSNING AF FORENINGEN

Beslutning om foreningens opløsning kan kun foretages på en generalforsamling, når over halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er mødt op og når minimum 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, på grund af at under halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt op, så kan bestyrelsen i umiddelbar tilslutning til den netop afholdte generalforsamling indkalde til en ny generalforsamling med minimum 14 dages og maksimalt 30 dages varsel. Denne nye generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer.

Foreningens eventuelle formue, efter betaling af alle skyldige beløb, kan efter bestyrelsens skøn overdrages til beslægtede, dyrevenlige organisationer.

 

Således vedtaget på generalforsamling afholdt via Zoom den 30 april 2023.

Bestyrelsen                                                              Dirigent, advokat Regina M. Andersen